Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Bogać się, kiedy śpisz

Wydawnictwo: Złote Myśli
7,12 (92 ocen i 13 opinii) Zobacz oceny
10
7
9
10
8
30
7
18
6
12
5
6
4
4
3
3
2
0
1
2
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
ISBN
9788375821475
liczba stron
289
kategoria
biznes, finanse
język
polski

Jak stać się dwa razy lepszym w czymkolwiek tylko chcesz w ciągu jednej nocya** Piszę, że tylko dwa razy lepszym, ale są osoby, które stały się nawet dziesięć razy lepsze w ciągu jednej nocy. Oczywiście wykorzystały one potęgę twórczej podświadomości...Niektórzy ludzie nie mają pojęcia, jaki potencjał w nich drzemie... Pozwól, że na początek poruszę odrobinę teorii, która jest niezbędna do...

Jak stać się dwa razy lepszym w czymkolwiek tylko chcesz w ciągu jednej nocya** Piszę, że tylko dwa razy lepszym, ale są osoby, które stały się nawet dziesięć razy lepsze w ciągu jednej nocy. Oczywiście wykorzystały one potęgę twórczej podświadomości...Niektórzy ludzie nie mają pojęcia, jaki potencjał w nich drzemie... Pozwól, że na początek poruszę odrobinę teorii, która jest niezbędna do zrozumienia całości tego, o czym mówię. Cały nasz umysł jest podzielony na dwie części: świadomąOdbiera ona wrażenia za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Jest bardzo skuteczna w podejmowaniu tysięcy codziennych decyzji. Kiedy wykonujesz jakąkolwiek świadomą czynność bierzesz ze stołu ołówek, mówisz do kelnera, dzwonisz do kogoś Twoja świadomość wysyła sygnały do Twojego ciała. Kiedy zaś zasypiasz, Twoja świadomość także zasypia. NieświadomąTa druga część umysłu nie śpi nigdy. To jest właśnie Twórcza Podświadomość. Twórcza Podświadomość dosłownie utrzymuje Cię przy życiu. Odpowiada za nieświadome funkcje, takie jak bicie serca i oddychanie. Dla nas jednak najważniejsze jest to, że Twoja Twórcza Podświadomość steruje także Twą osobowością, Twym charakterem, popędami oraz najgłębszymi i najbardziej skrytymi pragnieniami! Tylko pomyśl, co mógłbyś osiągnąć, świadomie sterując Twórczą Podświadomością i wykorzystując ją do osiągania swoich celówTo, czego się dowiesz, jest bezcenne... Ta książka pokazuje, jak używać własnej podświadomości, gdy śpisz, aby osiągnąć to, czego chcesz od życia... Lepszy związek, małżeństwo, pieniędze, wpływ na innych. Na własne życzenie będziesz mógł używać swojego twórczego umysłu w rozwiązywaniu codziennych problemów, podejmowaniu właściwych decyzji i znajdowaniu sposobów na osiągnięcie swoich celów. To wszystko będzie się dziać praktycznie z nocy na nocDzięki tym technikom będziesz mógł iść spać z problemem, a obudzić się już z gotowymi odpowiedziami i rozwiązaniami, które zadziwią Cię swoją skutecznością. Dzięki odblokowaniu swojego umysłu zaczniesz automatycznie więcej pamiętać, wzmocnisz swoją pamięć oraz inne siły umysłu. Pozwoli Ci to zbudować pewność siebie, wydobyć ukryte talenty oraz pokaże Ci, że możesz być bogaty. Jak już niedługo będziesz miał okazję się dowiedzieć, sam proces komunikowania się z twórczym umysłem jest całkiem prosty. Niektórzy potrzebują kilku dni na poznanie tego bezcennego sekretu. Inni potrzebowali na to tylko jednej nocy. To naprawdę cudowne przeżycie tak nagle znaleźć magicznego dżina wykonującego wszelkie nasze rozkazy. Być może zastanawiasz się, czy to, co tutaj opisuję, to prawda. Może brzmi to dla Ciebie zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. Dlatego chciałbym, abyś posłuchał teraz historii ludzi, którzy nieświadomie wykorzystali swój twórczy umysł. Pewna staruszka była otoczona przez osoby nieustannie przypominające jej o starości, prowadzały ją one do lekarza, pilnowały, żeby brała różne pigułki, i przypominały jej o wieku. Po wielu latach rozłąki z synem wyjechała z nim do dużego miasta. Wszyscy myśleli, że ją to zabije, jednak chłopak był bardzo entuzjastyczny i swoim entuzjazmem i radością życia zaraził także swoją schorowaną matkę. Okazało się, że staruszka mimo swojego wieku miała jeszcze w sobie dużo energii i daleko jej było do siedzenia i czekania na śmierć. Odwiedzali ciekawe miejsca, starych znajomych i aktywnie spędzali czas. Pewien człowiek całe swoje życie pracował fizycznie i po sześćdziesiątce zaczął się szybko starzeć. Dzięki małemu oszustwu wykazano mu, że był w błędzie i jest o dziesięć lat młodszy, niż myślał. Niemal natychmiast zaczął wyglądać młodziej, młodziej też się poczuł i zachowywał. znowu mógł ciężko pracować i nic mu nie dolegało. Wyraźnie uznał w swej Twórczej Podświadomości, że sześćdziesiątka to czas, kiedy należy zwolnić i zacząć narzekać dokładnie tak, jak to robili wszyscy jego kumple.

 

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-14
Na półkach: Przeczytane

Bogać się kiedy śpisz

Jestem prze­ko­nany, że kupi­łem książkę „Bogać się kiedy śpisz” wła­śnie dla jej tytułu, ponie­waż nie czy­ta­łem żad­nego opisu, czy recen­zji tej książki, nie widzia­łem nawet naj­mniej­szego jej frag­mentu oraz nikt mi jej wcze­śniej nie pole­cił. Mimo tego kupi­łem tę książkę z czy­stej cie­ka­wo­ści tego, co może kryć się za takim tytu­łem. Nie żałuję tego zakupu, cho­ciażby dla­tego, że dzięki niej nauczy­łem się szyb­ciej zasy­piać.

Bogac­two

Każdy z nas ina­czej postrzega bogac­two, ponie­waż głów­nie nie zga­dzamy się z ilo­ścią pie­nię­dzy, która czyni nas boga­tymi. Dla jed­nych już sto tysięcy rocz­nego dochodu może być uznane za bogac­two, dla innych zaś nawet jeden milion rocz­nie nie jest wystar­cza­jący, a prze­cież są tacy, któ­rzy zara­biają w dzie­siąt­kach milio­nów mie­sięcz­nie. Głów­nie zależy nam na zaspo­ko­je­niu swo­ich potrzeb, czyli kupie­niu przy­tul­nego domu, samo­chodu, ubrań itp. Są to jak naj­bar­dziej natu­ralne potrzeby. Jed­nak tak naprawdę pra­gniemy być szczę­śliwi. I wie­rzymy, że pie­nią­dze dadzą nam radość.

Autor książki – Ben Swe­etland, podaje przy­kłady ludzi, któ­rzy chęt­nie poświę­ci­liby swoje bogac­two dla innych. Cóż ja naj­praw­do­po­dob­niej nie był­bym aż takim altru­istą ;) żeby poświę­cić całe swoje bogac­two, ale uwa­żam, że naj­waż­niej­sze jest dzie­le­nie się wie­dzą i to wła­śnie robię na tym blogu.

Przy­jemny sen

Natych­mia­sto­wym zyskiem jaki uzy­ska­łem po prze­czy­ta­niu „Bogać się kiedy śpisz” jest pozna­nie spo­sobu na szyb­sze zasy­pia­nie. I dla samej tej umie­jęt­no­ści uwa­żam, że warto prze­czy­tać tą książkę. Autor roz­waża główne powody, które nie dają Ci zasnąć i podaje spo­soby na ich roz­wią­za­nie. Oprócz tego, co nas mar­twi i trapi głów­nym powo­dem, który nie pozwala zasnąć wielu ludziom przez całą noc, jest nic innego jak fili­żanka kawy. Ben Swe­etland napi­sał, że takie dzia­ła­nie kawy jest przy­kła­dem wła­dzy umy­słu nad cia­łem, ponie­waż fili­żanka kawy traci swój efekt na Twój orga­nizm już po dwóch godzinach.

Kolejną istotną infor­ma­cją jaką uzy­ska­łem z tej książki, jest fakt, że czę­sto budzimy się z takim samym nastro­jem z jakim zasy­piamy, dla­tego bar­dzo istotne jest nasze nasta­wie­nie tuż przed poło­że­niem się do łóżka. Tym samym spo­sób w jaki zasy­piasz wpływa na Twój kolejny dzień.

Twór­czy umysł

Więk­szość z nas zdaje sobie sprawę, że posia­damy umysł świa­domy oraz umysł pod­świa­domy. Ben Swe­etland napi­sał, że przed­ro­stek „pod” koja­rzy z czymś, co znaj­duje się niżej, a przez to jest uzna­wane za coś gor­szego. Mnie oso­bi­ście przed­ro­stek „pod” koja­rzy się z czymś, co jest ukryte, a jak pew­nie wiesz, rze­czy ukryte są dro­go­cenne. Tak wła­śnie inter­pre­tuje pod­świa­do­mo­ści autor — jako coś bar­dzo cen­nego, okre­śla­jąc ją mia­nem „twór­czego umy­słu”. I wła­śnie na spo­so­bach wyko­rzy­sta­nia poten­cjału pod­świa­do­mo­ści – twór­czego umy­słu, sku­pia się Ben Sweetland.

Pozy­tywne myślenie

Kolej­nym wąt­kiem, który poru­sza Ben Swe­etland jest potęga pozy­tyw­nego myśle­nia. Opo­wiada o tym jak więk­szość z ludzi skła­nia się ku nega­ty­wi­zmowi. Jed­nak jed­no­cze­śnie stara się nasta­wiać Cię pozy­tyw­nie, ponie­waż nawet jeśli skła­niasz się ku nega­tyw­nemu myśle­niu, to jest to powód do rado­ści, bo jego książka nauczy Cię myśleć w pozy­tywny spo­sób :D Już wcze­śniej czy­ta­łem książki na temat siły pozy­tyw­nego myśle­nia i nie­stety rów­nież skła­nia­łem się ku nega­ty­wi­zmowi, ale dzięki temu, co prze­czy­ta­łem wcze­śniej, w trak­cie czy­ta­nia „Bogać się kiedy śpisz” moje myśli były bar­dziej pozy­tywne niż nega­tywne :D Mogę zaświad­czyć samym sobą, że pozy­tywne myśle­nie i uśmiech na twa­rzy zmie­nia Twoje życie na lep­sze ;)

Dla kogo ta książka?

Jak już wcze­śniej napi­sa­łem natych­mia­sto­wym zyskiem jaki uzy­ska­łem po prze­czy­ta­niu tej książki było pozna­nie spo­sobu na szyb­sze zasy­pia­nie i jeżeli byłaby to jedyna rzecz jaką wycią­gnął­bym z tej książki, byłaby ona nadal warta swo­jej ceny, a nawet więk­szej, więc jeśli masz pro­blemy z zasy­pia­niem możesz kupić tę książkę dla samego sekretu szyb­kiego zasypiania.

Jeśli uwa­żasz, że myślisz nega­tyw­nie, to zakup tej książki pomoże Ci dostrzec pozy­tywne aspekty Two­jego życia.

Jeśli uwa­żasz, że myślisz pozy­tyw­nie to możesz spraw­dzić, czy tak naprawdę jest oraz nauczyć się w jaki spo­sób można osią­gnąć jesz­cze bar­dziej pozy­tywne myślenie.

I na samym końcu — jeśli nale­żysz do tych osób, które chcą nauczyć się korzy­stać ze swo­jej pod­świa­do­mo­ści, by się wzbo­ga­cić, ta książka jest dla Ciebie.

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Rozmówca

Jestem zachwycona! Ósma część mojej ukochanej serii o detektywach Hunterze i Garcii. Książka do końca trzymająca w niepewności... dokładnie tak, jak m...

zgłoś błąd zgłoś błąd