Daniel Naborowski

Polski poeta barokowy, dyplomata i tłumacz, wyznawca kalwinizmu. Daniel Naborowski godził w swojej poezji wartości sprzeczne: renesansową pochwałę rozsądku i życia statecznego z przekonaniem o marnoś... Polski poeta barokowy, dyplomata i tłumacz, wyznawca kalwinizmu.

Daniel Naborowski godził w swojej poezji wartości sprzeczne: renesansową pochwałę rozsądku i życia statecznego z przekonaniem o marności świata i nieuchronnym przemijaniu wszelkich zjawisk. Jego twórczość to świadectwo harmonii sprzeczności, obecnych zarówno w życiu ludzkim, jak i w całym dziele stworzenia.

Studiował w Wittenberdze (1590-1593), Bazylei (studia medyczne ukończył w 1595), Orleanie (prawo), Strasburgu (kontynuacja studiów prawniczych od 1596) i Padwie (w 1602), gdzie pobierał prywatne nauki mechaniki u Galileusza[1]. W czasie studiów w Strasburgu nauczał języków obcych Janusza Radziwiłła, a w 1602 został jego sekretarzem. U jego boku wziął udział w rokoszu Zebrzydowskiego. W 1610 podróżował po Europie (zwiedził Niemcy, Szwajcarię, Anglię, Francję, Włochy), brał udział w misjach dyplomatycznych księcia. Rolę sekretarza pełnił do śmierci księcia Janusza w 1620. W tym samym roku Naborowski ożenił się. W 1633 został mianowany marszałkiem hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła. Będąc kalwinem umacniał czynnie wyznawaną przez siebie religię na Litwie. W 1637 uzyskał posadę sędziego grodzkiego w Wilnie.

Podczas studiów w Bazylei ogłosił dwie rozprawy napisane w języku łacińskim: De temperamentis (1593) i De venenis (1594). Pierwszym znanym wierszem poety jest wpisany 4 maja 1593 do pamiętnika Daniela Cramera łaciński utwór.
Daniel Naborowski był także tłumaczem: Triumfu miłości Petrarki, Triumfu wiary du Bartasa, Descriptio gentium Sarbiewskiego i Pieśni Lobwassera.

źródło opisu: Wikipedia

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Antologia poezji staropolskiej
Antologia poezji staropolskiej
Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Ignacy Krasicki, Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski

7 (13 ocen i 1 opinii)
Antologia poezji staropolskiej
Antologia Poezji Staropolskiej to nowość wychodząca naprzeciw uczniom nielubiącym poezji. Zawiera szeroki wybór twórczości poetów omawianych najczęściej w praktyce szkolnej, od Średniowiecza do Oświec...
czytelników: 41 | opinie: 1 | ocena: 7 (13 głosów)
Chwasty Polskie
Chwasty Polskie
Jan Kochanowski, Tadeusz Boy-Żeleński, Julian Tuwim, Aleksander Fredro, Mikołaj Rej, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Daniel Olbrychski, Hieronim Morsztyn, Daniel Naborowski

7,53 (96 ocen i 12 opinii)
Chwasty Polskie
Pikantne wiersze erotyczne w wyborze Daniela Olbrychskiego, z odważnymi ilustracjami Franciszka Starowiejskiego. "Wyszukałem i ułożyłem dla Was poezję miłosną. Miłość wiele ma imion. Kolorów. Zapachó...
czytelników: 290 | opinie: 12 | ocena: 7,53 (96 głosów) | inne wydania: 1
Do Aleksandry
Do Aleksandry
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do Aleksandry
Do Alek­san­dry Ma ślicz­na Alek­san­dro, gdy­bym świat miał w mo­cy,  Krwa­wy uraz na ser­cu no­sząc we dnie, w no­cy,  Dał­bym ci go w za­kła­dzie, ser­ce oku­pu­jąc,  Lecz, nędz­nik, roz­gnie­wa...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Do Anny
Do Anny
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do Anny
Do An­ny Z cza­sem wszyt­ko prze­mi­ja, z cza­sem bie­żą la­ta,  Z cza­sem państw ko­niec idzie, z cza­sem te­go świa­ta.  Za cza­sem usta­je dow­cip i ro­zum nisz­cze­je,  Z cza­sem gład­kość, uro...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Do Księcia Imci Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego W. K. L
Do Księcia Imci Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego W. K. L
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do Księcia Imci Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego W. K. L
Do Księ­cia Im­ci Krzysz­to­fa Ra­dzi­wił­ła, wo­je­wo­dy wi­leń­skie­go i het­ma­na wiel­kie­go W. K. L. Miej, Ksią­żę, nie­do­szłe­go żni­wa róż­ne sno­py.  Znam, żem nie był na ska­le ślicz­nej...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Do Seweryna
Do Seweryna
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do Seweryna
Do Se­we­ry­na Pi­li z so­bą dwaj na zmo­wie  Za jed­nej, za dru­giej zdro­wie.  Tu mo­żesz zro­zu­mieć snad­nie,  Że nie każ­dy te­go zgad­nie.  A te przy­ja­ciół­ki obie  Są bli­skie są­sia­dy so...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Do tejże
Do tejże
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do tejże
Do tej­że Tym ma nad Ma­ce­do­na Alek­san­dra mo­ja:  Ów świat jeż­dżąc zwo­jo­wał, a do tej po­dwo­ja  Od ziem­skich bo­ha­ty­rów wol­ny hołd od­da­ny;  Ów w cie­le, Alek­san­dra w ser­cu czy­ni r...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Erotykon
Erotykon
Jan Kochanowski, Renata Szuman-Fikus, Henryk Sienkiewicz, Jan Lechoń, Stefan Napierski, Tadeusz Boy-Żeleński, Cyprian Kamil Norwid, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski, Adam Mickiewicz, Kornel Makuszyński, Bolesław Leśmian, Bronisława Ostrowska, Eliza Orzeszkowa, Magdalena Samozwaniec, Janusz Roś, Mikołaj Rej, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Dygat, Antoni Słonimski, Andrzej Możdżonek, Horacy Safrin, Gabriela Zapolska, Bolesław Prus, Narcyza Żmichowska, Jerzy Liebert, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Józef Weyssenhoff, Jan Andrzej Morsztyn, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zofia Nałkowska, Antoni Lange, Krzysztof Kamil Baczyński, Marzena Broda, Leopold Staff, Michał Bałucki, Wacław Potocki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Maria Kuncewiczowa, Stanisław Brzozowski, Maria Wirtemberska, Jadwiga Rutkowska, Halina Poświatowska, Emil Zegadłowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Rafał Wojaczek, Jan Dobraczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Tadeusz Breza, Jalu Kurek, Michał Choromański, Anka Kowalska, Stanisław Jerzy Lec, Adam Asnyk, Stanisław Trembecki, Jan Kott, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Włodzimierz Perzyński, Jan Kasprowicz, Zbigniew Jerzyna, Janusz Makarczyk, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Wierzyński, Franciszek Karpiński, Aleksander Świętochowski, Andrzej Trzebiński, Józef Czechowicz, Klementyna Hoffmanowa, Janina Ipohorska, Zbigniew Becher, Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski, Wespazjan Kochowski, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Kazimiera Zawistowska, Maryla Wolska, Szymon Zimorowic, Jan Danecki (poeta), Władysław A. Grzeszczyk, Zuzanna Rabska, Leszek Szeligowski, Adam Lewandowic Strzeżowczyk, Liliana, Leszek Kumor, Ignacy Legatowicz, Melchior Pudłowski, Feliks Przysiecki, Adam Władysławiusz, Henryk Horosz, Jan Smolik, Jurek Potański, Józef Ruffer

7,7 (10 ocen i 0 opinii)
Erotykon
Autorzy:
Wiersze, sentencje i przysłowia o miłości, które wybrał Andrzej Możdżonek. Wśród autorów są m.in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Sarzyński, Krzysztof Kamil Baczyński i Jan Lechoń.
czytelników: 99 | opinie: 0 | ocena: 7,7 (10 głosów)
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Józef Baka, Józef Bartłomiej Zimorowic, Anna Stanisławska, Samuel Twardowski, Hieronim Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Adam Jarzębski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Daniel Naborowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel Przypkowski, Wespazjan Kochowski, Jan Żabczyc, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Szymon Zimorowic, Stanisław Morsztyn, Krzysztof Opaliński, Kasper Twardowski, Łukasz Opaliński, Szymon Starowolski, Klemens Bolesławiusz, Piotr Kochanowski, Jakub Teodor Trembecki, Adam Korczyński, Krzysztof Arciszewski, Jakub Boczyłowic, Daniel Bratkowski, Henryk Chełchowski, Wojciech Stanisław Chróściński, Stanisław Grochowski, Albert Ines, Stanisław Serafin Jagodyński, Karol Mikołaj Juniewicz, Jan Jurkowski, Olbrycht Karmanowski, Jan z Kijan, Krzysztof Niemirycz, Walerian Otwinowski, Hiacynt Przetocki, Walenty Roździeński, Dominik Rudnicki, Stanisław Samuel Szemiot, Jerzy Szlichtyng, Adam Władysławiusz, Andrzej Zbylitowski, Jan Żabczyc, Piotr Zbylitowski

6,57 (7 ocen i 0 opinii)
Krótkość żywota
Krótkość żywota
Daniel Naborowski

0 (0 ocen i 0 opinii)
Krótkość żywota
Krót­kość ży­wo­ta Go­dzi­na za go­dzi­ną nie­po­ję­cie cho­dzi:  Był przo­dek, by­łeś ty sam, po­to­mek się ro­dzi.  Krót­ka roz­pra­wa: ju­tro -- coś dziś jest, nie bę­dziesz,  A żeś był, nie­bos...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze (1)

Przeczytaj także

27
312
387
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (3)

Czytelnicy (312)

Cytaty tego autora (1)
lista cytatów dodaj cytat
zgłoś błąd zgłoś błąd