Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kwadrant przepływu pieniędzy

Wydawnictwo: IPE
6,97 (342 ocen i 21 opinii) Zobacz oceny
10
23
9
34
8
60
7
118
6
49
5
38
4
6
3
7
2
5
1
2
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
ISBN
8391310027
liczba stron
275
kategoria
biznes, finanse
język
polski

Inne wydania

Kwadrant przepływu pieniędzy ujawnia, dlaczego niektórzy ludzie pracują mniej, zarabiają więcej, płacą mniejsze podatki i czują się lepiej zabezpieczeni finansowo niż inni. Wszystko, co trzeba wiedzieć, to: kiedy pracować i w którym być kwadrancie?

 

Brak materiałów.
książek: 138
Adam Kopeć | 2012-07-16
Na półkach: Przeczytane

Kwa­drant prze­pływu pieniędzy

Robert Kiy­osaki jeśli cho­dzi o spo­sób zara­bia­nia dzieli ludzi na 4 kate­go­rię. Tak jak na rysunku na okładce są to:

Pra­cow­nicy (P, w ory­gi­nale E — Employee), tutaj chyba w jakiejś książce Roberta Kiy­osaki po pol­sku widzia­łem literę E od etat, ale nie jestem pewien,

Samo­za­trud­nieni (S)

Wła­ści­ciele biz­nesu (B)

Inwe­sto­rzy (I)

Każda z tych grup zara­bia ina­czej. Bar­dzo ogól­nie można powie­dzieć, że osoby z lewej strony kwa­drantu (P i S) sprze­dają swój czas, pod­czas, gdy osoby po pra­wej (B i I) korzy­stają z czasu innych ludzi.

Łatwo się zorien­to­wać, do któ­rej czę­ści kwa­drantu nale­żysz. Waż­niej­sze jest to co da Ci ta infor­ma­cja. Przy­kła­dowo jeśli codzien­nie wsta­jesz do pracy, w któ­rej szef Ci mówi co masz robić nale­żysz do kwa­drantu P. Jeśli sam jesteś sobie sze­fem pew­nie nale­żysz do S. Jeśli masz wła­sny biz­nes i zatrud­niasz ludzi (według Roberta Kiy­osaki przy­naj­miej 500) jesteś B. Jeśli korzy­stasz ze swo­ich pie­nię­dzy, żeby je pomno­żyć jesteś I.

Ok skoro tak łatwo zorien­to­wać się, w któ­rej czę­ści kwa­drantu jesteś po co o tym pisać całą książkę? A cho­ciażby po to, żeby Ci uświa­do­mić, że naj­więk­sza róż­nica pomię­dzy poszcze­gól­nymi czę­ściami kwa­drantu obja­wia się w spo­so­bie myślenia.

Na tym sku­pia się Robert Kiy­osaki w swo­ich książ­kach. O tym, że zmie­nia­jąc spo­sób myśle­nia możesz zmie­nić część kwa­drantu, do któ­rego nale­żysz. Od myśli zaczyna się wszyst­kie dzia­ła­nia. Naj­pierw musi poja­wić się myśl, żeby póź­niej było dzia­ła­nie. Pro­blem jest w tym, że nie zawsze star­cza Ci odwagi, zapar­cia lub wytrwa­ło­ści by myśl prze­kształ­cić w działanie.

7 pozio­mów inwestorów

Robert Kiy­osaki w swo­jej książce Kwa­drant prze­pływu pie­nię­dzy opi­suje rów­nież 7 pozio­mów inwestorów.

Wiesz jakie może to mieć dla Cie­bie zna­cze­nie? Możesz się dowie­dzieć, gdzie jesteś i gdzie możesz dojść. Czy może już dotar­łeś tam gdzie chcia­łeś. Robisz to co chcesz i masz z tego satys­fak­cję. Zarzą­dzasz swo­imi pie­niędzmi w spo­sób naj­lep­szy dla siebie.

Spo­sób Myślenia

To co ja lubię u Roberta Kiy­osaki jest to, że nie daje goto­wych roz­wią­zań. Jego książki pozwa­lają Ci poznać inny spo­sób myśle­nia. Bo tak jak mówi­łem na początku — naj­więk­sza róż­nica pomię­dzy ludźmi z róż­nych czę­ści kwa­drantu prze­pływu pie­nię­dzy tkwi w spo­so­bie myślenia.

Mia­łem oka­zję poznać ludzi zaj­mu­ją­cych się roz­wo­jem wła­snych firm — cho­ciażby człon­ków BNI. Co ich różni? Przede wszyst­kim spo­sób myśle­nia. Ja wła­śnie pomię­dzy tymi ludźmi obser­wuje wię­cej współ­pracy i rado­ści niż pomię­dzy typo­wymi przed­sta­wi­cie­lami kwa­drantu P i S.

Ste­reo­typy

Czę­sto też spo­sób myśle­nia ludzi bied­nych o ludziach boga­tych jest bar­dzo krzyw­dzący. Jed­nak to jest znacz­nie sze­rzej zako­rze­nione w naszym spo­łe­czeń­stwie. Przy­pi­su­jemy ludziom jakieś cechy mimo, że ich nie znamy — takie ste­reo­typy. Polak to zło­dziej samo­cho­dów, Szkot to ską­piec itd.

Pew­nie znasz też powie­dze­nie co trzeba zro­bić, żeby zdo­być milion zło­tych? Trzeba go ukraść. Wynika stąd, że ludzie bogaci to zło­dzieje. Jed­nak w więk­szo­ści wypad­ków nie jest to prawdą. Ludzie bogaci są bogaci ponie­waż wie­dzą jak zarzą­dzać swo­imi pie­niędzmi. Nato­miast więk­szość zło­dziei nie wie jak zarzą­dzać pieniędzmi.

Dobro­czyn­ność

Pamię­tam z wypo­wie­dzi Roberta Kiy­osaki, że dzien­ni­ka­rze mieli pre­ten­sje do Billa Gatesa, że dał 4 miliardy na dobro­czyn­ność, po to żeby popra­wić swój wize­ru­nek. Robert Kiy­osaki zadaje pyta­nie, który z dzien­ni­ka­rzy dał tyle na dobro­czyn­ność, albo ilu w ogóle wspiera dobro­czyn­ność. Sądzę, że nawet jakby zebrać wszyst­kie datki dzien­ni­ka­rzy nie uzbie­ra­liby takiej sumy. A Billa Gatesa nie jest jedy­nym boga­tym, który hoj­nie daje na cele charytatywne.

Cho­dzi mi o to, że spo­tka­łem wielu ludzi znacz­nie bogat­szych ode mnie, któ­rzy są bar­dzo rado­śni i szczę­śliwi. Może dla­tego, że mają pie­nią­dze, a ponoć pie­nią­dze to pierw­szy powód kłótni w związ­kach. Moim zda­niem cho­dzi raczej o to, że mają lep­sze nasta­wie­nie i myśli. Dla­tego przy­cią­gają wię­cej pie­nię­dzy od prze­cięt­nego zja­da­cza chleba.

Robert Kiy­osaki tego wła­śnie uczy. Innego spoj­rze­nia na pie­nią­dze. Innego niż uczą w szkole, innego niż uczy więk­szość ludzi. Bo więk­szość ludzi zara­bia poni­żej śred­niej kra­jo­wej, która w tym roku wynosi około 3500zł brutto. Chcesz zara­biać tyle co oni słu­chaj się ich. Chcesz zara­biać wię­cej np: tyle co Robert Kiy­osaki zmień spo­sób myśle­nia

Magia książek - blog o książkach

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
Romeo i Julia z KL Auschwitz

kingaczyta.blogspot.com Wojna, obozy koncentracyjne, Auschwitz - to słowa, które zdecydowanie nie kojarzą się z miłością. Kojarzą się za to z rozdziel...

zgłoś błąd zgłoś błąd