Robert Olen Butler

Autora pierwsza powieść zaułkach Eden, który został opublikowany w 1981 roku przez Horizon prasowa po odrzuceniu przez 21 wydawców. [5] Jego bohaterem jest amerykański dezerter, który decyduje się poz... Autora pierwsza powieść zaułkach Eden, który został opublikowany w 1981 roku przez Horizon prasowa po odrzuceniu przez 21 wydawców. [5] Jego bohaterem jest amerykański dezerter, który decyduje się pozostać w Wietnamie, w czasie Butler jeden pisze profesor Anatol Broyard napisał w "The New York Times", ponieważ, ze wszystkimi jego kłopoty, Wietnam wydaje mu się zachować więcej jego integralności, jego poczucie siebie, niż do Ameryki pozostawił w tyle. " [6] Przed publikacją uliczek Eden, Butler napisał, jego oceny, "pięć powieści okropny, straszny około czterdziestu opowiadań, a dwanaście naprawdę straszne odtworzenia na całej długości, z których nigdy nie widział światła dziennego i nie będzie." [5]

His second novel was Sun Dogs (Horizon, 1983), which The New York Times described as having "some powerful moments, some engrossing scenes and deft touches, but there is little momentum, no satisfying pattern, none of the magic of synergy." [ 6 ] Druga powieść było słońce Dogs (Horizon, 1983), który The New York Times opisane jako "kilka potężnych chwile, niektóre sceny i wciągającą zręcznie porusza, ale jest trochę tempo, nie spełniające wzór, żaden z magii synergii". [6]

Butler's stories have appeared in such publications as The New Yorker , Esquire , Harper's , The Atlantic Monthly , GQ , and Zoetrope: All-Story . Butler opowieści pojawiły się w takich gazetach jak "The New Yorker , Esquire , Harper's , The Atlantic Monthly " , "GQ" i Zoetrope: All-Story . He has had stories included in editions of The Best American Short Stories , New Stories From the South , and numerous college literature textbooks. Miał historie zawarte w edycji The Best American Short Stories , nowe historie Od strony południowej i licznych podręcznikach literatury uczelni. Butler has also written screenplays for film and television, most of them based on other writers' material. [ 7 ] Butler napisał także scenariusze do filmów i telewizji, większość z nich opiera się na pisarzy innych materiałów. [7]

Severance: Stories , his collection of 240-word short stories about the post-beheading thoughts of decapitated individuals (from Nicole Brown Simpson to Louis XVI to the author himself) was the basis of Severance , a one-act play by David Jette . Severance: Stories, swoją kolekcję 240-słowo opowiadań po myśli ścięcie głów osób (z Nicole Brown Simpson do Ludwika XVI do samego autora) była podstawą Severance,-act odtworzyć jeden przez David Jette . It was produced in 2007 at McCadden Place Theatre in Los Angeles . Został on wyprodukowany w 2007 roku na McCadden Place Theatre w Los Angeles . Butler has described Severance as his best and most ambitious book. [ 8 ] Butler opisał Severance jego najlepszych i najbardziej ambitna książka. [8]

Butler's short–story collections Tabloid Dreams (1996) and Had a Good Time (2004) take their inspiration from popular culture. Butler's zbiorów opowiadań Tabloid Dreams (1996) i dobrze się bawiliśmy (2004) czerpali inspiracje z kultury popularnej. The stories in Tabloid Dreams were spun from the titles of outlandish articles in supermarket tabloids. Had a Good Time , which the San Francisco Chronicle called a "mealy mouthed volume ... [d]impled by clichés and drippy bits of hokum Americana", [ 9 ] builds its narratives around the images on vintage American picture postcards, which Butler has collected for more than a decade. Historie w Tabloid Dreams odwirowano z tytułów artykułów w brukowcach dziwacznych supermarket. Bawili się, co San Francisco Chronicle nazywa się "mączny ustami głośności ... [d] impled przez klisze i Drippy bitów Americana Hokum" [9] buduje narrację wokół obrazów na starych widokówkach amerykańskich, które Butler zebrał od ponad dekady. One example is the tale "Mother in the Trenches", first published in Harper's in February 2003. [ 10 ] It traces the journey of Mrs. Jack Gaines, a prosperous matron, from her comfortable home to the battlefields of World War I France, in order to convince her soldier son to come home; the story's basis is a period postcard that depicts a stout, middle-aged woman wearing dark clothes and a helmet. Jednym z przykładów jest historia "Matka w okopach", opublikowane w "Harper's w lutym 2003 roku. [10] To ślady podróży pani Jack Gaines, matrona zamożnych, z jej wygodnego domu na polach bitew I wojny światowej we Francji, w celu przekonania jej syn żołnierza do domu; podstawie opowieści jest pocztówka okres, który przedstawia gruby, kobieta w średnim wieku na sobie ciemne ubrania i kask.

In 2001, during a live broadcast over the Internet, Butler wrote a short story over 17 sessions, each lasting two hours. W 2001 roku podczas transmisji na żywo przez Internet, Butler napisał opowiadanie ponad 17 sesji, każda trwa dwie godziny. As the author explained of the broadcasts, "What we're trying to do here is reproduce for you what is normally hidden behind the veil of private life." [ 11 ] Jako autor wyjaśnił audycji, "To, co próbujemy zrobić jest tu powielania, co jest zwykle ukryte za zasłoną życia prywatnego." [11]

In 2007, Butler and the French writer Camille Laurens collaborated on a short detective story published in As You Were Saying (Dalkey Archive), a collection of stories by French-American writing teams. W 2007 r. Butler i pisarz francuski Camille Laurens współpracował opowiadania detektywistyczne opublikowane w jak mówiłeś (Dalkey Archive), zbiór opowiadań francusko-amerykańskie zespoły piśmie. Butler and Laurens's effort was described as "vaguely noirish, hip and blandly cosmopolitan" by Jonathan Derbyshire in Prospect Magazine . [ 12 ] Laurens i wysiłek Butler został opisany jako "niejasno noirish, hip i kosmopolityczne słodko" Jonathan Derbyshire w Prospect Magazine . [12]

Butler taught creative writing at McNeese State University in Lake Charles, Louisiana , from 1985 to 2000. Butler uczy twórczego pisania na McNeese State University w Lake Charles, Luizjana , od 1985 do 2000 roku. He then joined the faculty of Florida State University as a Francis Eppes Distinguished Professor, holding the Michael Shaara Chair in Creative Writing. Następnie rozpoczął pracę na wydziale Florida State University jako Francis Eppes profesorem, trzymając Michael Shaara Katedry twórczego pisania. He has taught several times at the Iowa Summer Writing Festival at the University of Iowa . Prowadził kilka razy w Iowa Summer Festival Pisanie na University of Iowa .

źródło opisu: Encyklopedia

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Zaułki Edenu
Zaułki Edenu
Robert Olen Butler

5 (10 ocen i 1 opinii)
Zaułki Edenu
Pierścień wojsk północno-wietnamskich zaciska się wokół Sajgonu, skąd oprócz Amerykanów usiłują w panice uciec wszyscy, którzy mogą być oskarżeni o współpracę z okupantami. Dla Clifforda Wilkesa, deze...
czytelników: 21 | opinie: 1 | ocena: 5 (10 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

1
11
10
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (11)

zgłoś błąd zgłoś błąd