rozwińzwiń

Literatura głupcze Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej

Okładka książki Literatura głupcze Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej Jarosław Płuciennik
Okładka książki Literatura głupcze Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej
Jarosław Płuciennik Wydawnictwo: Universitas popularnonaukowa
249 str. 4 godz. 9 min.
Kategoria:
popularnonaukowa
Wydawnictwo:
Universitas
Data wydania:
2009-01-01
Data 1. wyd. pol.:
2009-01-01
Liczba stron:
249
Czas czytania
4 godz. 9 min.
Język:
polski
ISBN:
9788324213207
Tagi:
literaturoznawstwo
Średnia ocen

7,0 7,0 / 10

Oceń książkę
i
Dodaj do biblioteczki

Porównaj ceny

i
Porównywarka z zawsze aktualnymi cenami
W naszej porównywarce znajdziesz książki, audiobooki i e-booki, ze wszystkich najpopularniejszych księgarni internetowych i stacjonarnych, zawsze w najlepszej cenie. Wszystkie pozycje zawierają aktualne ceny sprzedaży. Nasze księgarnie partnerskie oferują wygodne formy dostawy takie jak: dostawę do paczkomatu, przesyłkę kurierską lub odebranie przesyłki w wybranym punkcie odbioru. Darmowa dostawa jest możliwa po przekroczeniu odpowiedniej kwoty za zamówienie lub dla stałych klientów i beneficjentów usług premium zgodnie z regulaminem wybranej księgarni.
Za zamówienie u naszych partnerów zapłacisz w najwygodniejszej dla Ciebie formie:
• online
• przelewem
• kartą płatniczą
• Blikiem
• podczas odbioru
W zależności od wybranej księgarni możliwa jest także wysyłka za granicę. Ceny widoczne na liście uwzględniają rabaty i promocje dotyczące danego tytułu, dzięki czemu zawsze możesz szybko porównać najkorzystniejszą ofertę.
Ładowanie Szukamy ofert...

Patronaty LC

Książki autora

Okładka książki Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji Jan Kochanowski, Danuta Kowalska, Krystyna Płachcińska, Jarosław Płuciennik, Jakub Wujek, praca zbiorowa
Ocena 0,0
Psalmy polskie... Jan Kochanowski, Da...
Okładka książki Twórczy uniwersytet – twórczy student Kinga Klimczak, Jarosław Płuciennik
Ocena 0,0
Twórczy uniwer... Kinga Klimczak, Jar...

Mogą Cię zainteresować

Okładka książki Tymon Terlecki. Etos emigranta Janusz Kryszak, Marta Mroczkowska
Ocena 6,0
Tymon Terlecki... Janusz Kryszak, Mar...
Okładka książki Światy grozy Krzysztof Biliński, Krzysztof M. Maj, Mikołaj Marcela, Santana Murawska, Ksenia Olkusz, Joanna Płoszaj, Lidia Prokopowicz, Paweł Wiater, Anna N. Wilk
Ocena 7,8
Światy grozy Krzysztof Biliński,...

Oceny

Średnia ocen
7,0 / 10
2 ocen
Twoja ocena
0 / 10

OPINIE i DYSKUSJE

Sortuj:
avatar
136
103

Na półkach:

Jaro­sława Płu­cien­nika — Lite­ra­tura, głup­cze! Wiem jedno, ta książka jest dla mnie za mądra, a wła­ści­wie poru­sza temat słabo mi znany. Po tytule spo­dzie­wa­łem się cze­goś bar­dziej przy­stęp­nego dla prze­cięt­nego czło­wieka. Utwór ten bar­dziej przy­po­mina mi pracę badaw­czą lub naukową.
I jako praca naukowa spraw­dza się świet­nie. Ilość cyta­tów, oma­wia­nych frag­men­tów roz­ma­itych tek­stów, cho­ciażby z biblii czy Cze­sława Miłosza.
Biblio­gra­fia
Sama biblio­gra­fia to ponad 20 stron wymie­nia­nych pozy­cji, z któ­rych zaczerp­nięte zostały cytaty lub któ­rych frag­menty zostały omó­wione w książce. To ogromna liczba opra­co­wa­nych tek­stów. Ja w swo­jej pracy magi­ster­skiej korzy­sta­łem z zale­d­wie tylu pozy­cji, że zajęły nie­pełne 2 strony tekstu.
Jaro­sław Płu­cien­nik w książce Lite­ra­tura, głup­cze! zaj­muje się roz­wa­ża­nie na temat zaan­ga­żo­wa­nia poli­tycz­nego w literaturze.
Jaro­sław Płu­cien­nik roz­waża kwe­stię czy lite­ra­tura może pozo­stać nie­za­an­ga­żo­wana poli­tycz­nie? Na takie pyta­nie łatwo jest odpo­wie­dzieć każ­demu. Oczy­wi­ście, że lite­ra­tura nie jest w sta­nie unik­nąć wpły­wów poli­tyki, filo­zo­fii czy reli­gii. Może za to przed­sta­wiać jak naj­wię­cej punk­tów widze­nia i teorii.
Wol­ność słowa
Wol­ność słowa, szla­chetna idea w lite­ra­tu­rze i mediach, nie zawsze jed­nak jest dopusz­czana. Wiele razy w histo­rii zda­rzały się sytu­acje, w któ­rych pewne tek­sty były zaka­zane czy nie­do­pusz­czalne. Można cho­ciaż wspo­mnieć o księ­gach zaka­zy­wa­nych przez kościół i palo­nych na stosach.
Wiele razy zda­rzało się tak, że żady wymu­szały wręcz napi­sa­nie ksiąg, arty­ku­łów je chwa­lą­cych, że panu­jący ustrój jest jedy­nym słusz­nym. Każ­demu zaś kto sprze­ci­wiał się naka­zom wła­dzy gro­ziły surowe kary.
Takie pro­ce­dery ogra­ni­czały wol­ność słowa przy­czy­nia­jąc się do zastoju w lite­ra­tu­rze. Do gło­sze­nia tylko jed­nej myśli. Oczy­wi­ście znaj­do­wali się śmiał­ko­wie, któ­rzy sprze­ci­wiali się, ale prze­waż­nie wyra­żali punkt dokład­nie odwrotny od wyma­gań wła­dzy. Pozo­sta­wia­jąc wiele innych moż­li­wo­ści nie opi­sa­nych, nie rozważonych.
Roz­działy — laboratoria
Jaro­sław Płu­cien­nik książkę Lite­ra­tura, głup­cze! dzieli jak każdy autor na roz­działy, ale inte­re­su­jące jest to, że nazywa je labo­ra­to­riami. I tak wła­śnie w nich postę­puje. Ana­li­zuje tek­sty z róż­nych epok histo­rycz­nych i wyra­ża­ją­cych różne poglądy, poli­tyczne, filo­zo­ficzne, czy religijne.
Róż­no­rod­ność
Naj­bar­dziej zacie­ka­wił mnie roz­dział poświę­cony Sza­ta­nowi i Bogu. Nawet nie przy­szło mi do głowy, że na Boga i Sza­tana, dobro i zło, można spoj­rzeć na tyle róż­nych sposobów.
Chyba rze­czy­wi­ście jest tak, że ile ludzi tyle opinii/zdań. Wręcz nie da się ich wszyst­kich spisać.
Odnio­słem wra­że­nie, że Jaro­sław Płu­cien­nik chce prze­ka­zać, że naj­istot­niej­sza w lite­ra­tu­rze jest róż­no­rod­ność i jej ocena, kry­tyka, a nawet dys­ku­sja na jej temat. Potrzeba do tego jed­nak ludzi otwar­tych, bo ina­czej doj­dzie tylko do bez­pro­duk­tyw­nych kłótni.
Lite­ra­tura, głup­cze! to ana­liza tek­stów z róż­nych epok i róż­nych sty­lów opi­su­jąca pogląd jej autora – Jaro­sława Płu­cien­nika, na temat lite­ra­tury, jej roli i wpły­wów jakie wywiera i są na nią wywierane.
http://magiaksiazek.pl Magia książek - blog o książkach

Jaro­sława Płu­cien­nika — Lite­ra­tura, głup­cze! Wiem jedno, ta książka jest dla mnie za mądra, a wła­ści­wie poru­sza temat słabo mi znany. Po tytule spo­dzie­wa­łem się cze­goś bar­dziej przy­stęp­nego dla prze­cięt­nego czło­wieka. Utwór ten bar­dziej przy­po­mina mi pracę badaw­czą lub naukową.

I jako praca naukowa spraw­dza się świet­nie. Ilość cyta­tów, oma­wia­nych...

więcej Pokaż mimo to

Książka na półkach

 • Chcę przeczytać
  11
 • Posiadam
  6
 • Przeczytane
  3
 • Teraz czytam
  1
 • Jest
  1
 • 1. 18. Językoznawstwo/Lingwistyka i literaturoznawstwo
  1
 • Na półce własnej leżą...
  1
 • Papier
  1
 • Wyjątkowe okazy własne
  1
 • 1. 17. Popularnonaukowe
  1

Cytaty

Bądź pierwszy

Dodaj cytat z książki Literatura głupcze Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej


Podobne książki

Przeczytaj także

Ciekawostki historyczne