Wybór

Tłumaczenie: Katarzyna Ciążyńska
Wydawnictwo: HarperCollins Polska
6,63 (201 ocen i 68 opinii) Zobacz oceny
10
6
9
13
8
33
7
63
6
46
5
23
4
11
3
3
2
3
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
tytuł oryginału
The Choice
data wydania
ISBN
9788327629449
liczba stron
352
język
polski
dodał
HarperCollins

Co jeżeli musisz zdecydować, które z twoich dzieci ma żyć, a które umrzeć? Jak to jest, gdy ktoś przystawia ci do skroni pistolet i każe wybierać? Czy skazać na śmierć buntowniczą i niezależną córkę, czy wrażliwego i uległego syna? Które z nich bardziej zasługuje na to, by dalej żyć? Jeżeli Madeleine nie wykona polecenia, zginie i Annabel, i Aidan. Madeleine wybiera, zaraz potem pada strzał,...

Co jeżeli musisz zdecydować, które z twoich dzieci ma żyć, a które umrzeć? Jak to jest, gdy ktoś przystawia ci do skroni pistolet i każe wybierać? Czy skazać na śmierć buntowniczą i niezależną córkę, czy wrażliwego i uległego syna? Które z nich bardziej zasługuje na to, by dalej żyć?
Jeżeli Madeleine nie wykona polecenia, zginie i Annabel, i Aidan. Madeleine wybiera, zaraz potem pada strzał, który na zawsze obciąży jej sumienie.
Gdy po trzech miesiącach budzi się w szpitalu, próbuje poukładać kolejność tamtych zdarzeń i usprawiedliwić swój wybór. Jednak pamięć ją zawodzi i podsuwa coraz inne, często sprzeczne obrazy. Co wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie wytworem jej umysłu?

 

źródło opisu: materiały wydawnictwa

źródło okładki: materiały wydawnictwa

pokaż więcej

Brak materiałów.
książek: 710
Fuzja | 2017-09-01
Na półkach: Przeczytane

Czło­wiek przez całe życie do­ko­nu­je wy­bo­rów. W za­sa­dzie w każ­dej chwi­li po­dej­mu­je­my de­cy­zje (czę­sto nie­świa­do­mie), które ważą na na­szym dal­szym życiu. Jed­nak rzad­ko kiedy sto­imy przed na­praw­dę dra­ma­tycz­ny­mi wy­bo­ra­mi zmie­nia­ją­cy­mi nie tylko nasz los, ale także los in­nych. Przed takim trau­ma­tycz­nym i kosz­mar­nym w skut­kach wy­bo­rem zo­sta­ła po­sta­wio­na głów­na bo­ha­ter­ka de­biu­tanc­kiej po­wie­ści Sa­man­thy King. Jej świat skoń­czył się w mo­men­cie kiedy usły­sza­ła zda­nie: „Wy­bierz które zgi­nie, suko!”.

Ma­de­le­ine wła­śnie za­bra­ła się za przy­go­to­wa­nie naj­waż­niej­sze­go dnia dla swo­ich dzie­ci. Dziś bliź­nia­ki koń­czy­ły 10 lat. Z tej oka­zji za­pla­no­wa­ła przy­ję­cie. Nie­spo­dzie­wa­ny gość prze­ry­wa przy­jem­ną ro­dzin­ną at­mos­fe­rę. Kiedy mała An­na­bel otwie­ra drzwi, nikt z do­mow­ni­ków nie spo­dzie­wa się, że za nimi czeka śmierć. W jej rę­kach lą­du­je dziew­czyn­ka oraz jej brat, a Ma­de­le­ine staje przed naj­gor­szym wy­bo­rem w życiu. Musi zde­cy­do­wać, które z jej dzie­ci umrze, by dru­gie mogło prze­żyć…

Czy można wró­cić do nor­mal­no­ści wie­dząc, że wy­da­ło się wyrok na jedno ze swo­ich dzie­ci? Nie da się, co udo­wad­nia głów­na bo­ha­ter­ka po­wie­ści „Wybór”. Kosz­mar ja­kie­go do­świad­czy­ła od­ci­ska pięt­no na wszyst­kich jej bli­skich, a ona sama za­my­ka się w świe­cie prze­peł­nio­nym po­czu­ciem winy. Ma­de­le­ine prze­ży­wa ogrom­ną trau­mę i au­tor­ce udało się do­sko­na­le uka­zać jak silne i wy­nisz­cza­ją­ce są emo­cje, które w niej za­miesz­ka­ły. Cał­kiem zgrab­nie wpro­wa­dza we wspo­mnie­nia bo­ha­ter­ki re­tro­spek­cje, które jed­nak nie­ko­niecz­nie od­zwier­cie­dla­ją praw­dzi­we zda­rze­nia, przez co czy­tel­nik po­cząt­ko­wo może czuć się za­sko­czo­ny roz­wo­jem sy­tu­acji. I choć fa­bu­ła (jako ca­łość) ra­czej nie bę­dzie sta­no­wi­ła ogrom­nej za­gad­ki, to jed­nak spo­sób pro­wa­dze­nia akcji oraz sub­tel­ne od­kry­wa­nie ele­men­tów ukła­dan­ki spra­wia, że książ­kę czyta się z ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem. Wiem, co piszę – prze­czy­ta­łam ją w jeden wie­czór.

„Wybór” nie jest co praw­da fe­no­me­nem wy­daw­ni­czym, ale to na­praw­dę so­lid­ny i trzy­ma­ją­cy w na­pię­ciu de­biut. Zanim Sa­man­tha King na­pi­sa­ła swoją po­wieść, zaj­mo­wa­ła się wy­da­wa­niem cu­dzych ksią­żek i wy­da­je mi się, że to oby­cie z li­te­ra­tu­rą jest wy­raź­nie wi­docz­nie w jej stylu. „Wybór” jest książ­ką nie­jed­no­znacz­ną, bo­wiem rów­nie wiele jest w niej cech thril­le­ra, co po­wie­ści psy­cho­lo­gicz­nej ze wska­za­niem na wątki me­dycz­ne, na­pi­sa­ną za­ska­ku­ją­co lekko i swo­bod­nie. Po­mi­mo tego, że do­ty­ka bar­dzo kon­tro­wer­syj­ne­go te­ma­tu to jed­nak czyta się ją przy­jem­nie, co w moim słow­ni­ku ozna­cza, że nie wy­wo­łu­je ne­ga­tyw­nych emo­cji np. dra­stycz­ny­mi czy obrzy­dli­wy­mi tre­ścia­mi.

Świet­na książ­ka na wa­ka­cje, gdyż nie wy­ma­ga od czy­tel­ni­ka cał­ko­wi­tej uwagi, nie wy­wo­łu­je nie­sa­mo­wi­cie sil­nych emo­cji i na do­da­tek można ją nabyć w cał­kiem przy­stęp­nej cenie. Po­le­cam!

Pokaż wszystkie opinie o tej książce
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Już teraz nowa funkcja: pakiety. Dowiedz się więcej jak kupić kilka książek w najlepszej cenie >>>
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading

Opinie czytelników


O książce:
49 opowiadań

Hemingway to wielkie nazwisko. Gdy na kiermaszu taniej książki wpadło mi w ręce „49 opowiadań”, nie zastanawiałem się długo nad kupnem. Długo zastanaw...

zgłoś błąd zgłoś błąd