Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy współpracy, instytucje

Wydawnictwo: CeDeWu
0 (0 ocen i 0 opinii) Zobacz oceny
10
0
9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Edytuj książkę
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788375563535
liczba stron
253
słowa kluczowe
Afryka, integracja, polityka
język
polski

We­dług „Ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na rzecz in­te­gra­cji oby­wa­te­li państw afry­kań­skich w Pol­sce”, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2010 r. przez In­sty­tut Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Ryn­ku Mil­l­ward Brown SMG/KRC na zle­ce­nie Fun­da­cji „Afry­ka Ina­czej” 64% Po­la­ków uwa­ża, że wie o Afry­ce ma­ło lub ra­czej ma­ło. Py­ta­ni nie po­tra­fi­li wska­zać ani jed­ne­go pi­sa­rza,...

We­dług „Ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na rzecz in­te­gra­cji oby­wa­te­li państw afry­kań­skich w Pol­sce”, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2010 r. przez In­sty­tut Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Ryn­ku Mil­l­ward Brown SMG/KRC na zle­ce­nie Fun­da­cji „Afry­ka Ina­czej” 64% Po­la­ków uwa­ża, że wie o Afry­ce ma­ło lub ra­czej ma­ło. Py­ta­ni nie po­tra­fi­li wska­zać ani jed­ne­go pi­sa­rza, mu­zy­ka lub fil­mu afry­kań­skie­go. Książ­ka „In­te­gra­cja afry­kań­ska – uwa­run­ko­wa­nia, for­my współ­pra­cy, in­sty­tu­cje” ma na ce­lu przy­naj­mniej czę­ścio­we po­głę­bie­nie wie­dzy w za­kre­sie wa­run­ków po­li­tycz­nych, spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych sprzy­ja­ją­cych in­te­gra­cji go­spo­dar­czej lub ją utrud­nia­ją­cych.

W książ­ce omó­wio­no przy­czy­ny za­co­fa­nia kra­jów afry­kań­skich sta­no­wią­ce za­ra­zem ba­rie­ry w roz­wi­ja­niu współ­pra­cy mię­dzy pań­stwa­mi; przed­sta­wio­no trud­no­ści o cha­rak­te­rze spo­łecz­no­-po­li­tycz­nym. Wszyst­kie te czyn­ni­ki skut­ku­ją ubó­stwem, a nie­raz i gło­dem miesz­kań­ców, co z ko­lei umac­nia ba­rie­ry roz­wo­ju spo­łecz­ne­go.

W pu­bli­ka­cji scha­rak­te­ry­zo­wa­no or­ga­ni­za­cje afry­kań­skie: Or­ga­ni­za­cję Jed­no­ści Afry­kań­skiej i jej na­stęp­czy­nię Unię Afry­kań­ską, jak rów­nież 11 ugru­po­wań re­gio­nal­nych. Usze­re­go­wa­no je zgod­nie ze stop­niem po­stę­pów in­te­gra­cyj­nych. W książ­ce po­świę­co­no też uwa­gę efek­tom in­te­gra­cyj­nym (zwłasz­cza han­dlo­wym) oraz pró­bie na­kre­śle­nia kie­run­ków, w ja­kich po­to­czyć się mo­gą pro­ce­sy re­gio­na­li­za­cyj­ne w Afry­ce. Waż­nym mier­ni­kiem re­ali­za­cji za­mie­rzo­nych skut­ków in­te­gra­cji jest ska­la wy­stą­pie­nia efek­tu prze­su­nię­cia han­dlu i je­go kre­acji. Pod­da­no je szcze­gó­ło­wej ana­li­zie.

Mo­no­gra­fia jest ad­re­so­wa­na do stu­den­tów sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, po­li­to­lo­gii, eko­no­mii i afry­ka­ni­sty­ki. Adre­sa­ta­mi jej są po­nad­to oso­by in­te­re­su­ją­ce się roz­wo­jem go­spo­dar­czym w Afry­ce, jak rów­nież teo­rią in­te­gra­cji eko­no­micz­nej.

Kon­rad Czer­ni­chow­ski – dok­tor eko­no­mii (2008, Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny we Wro­cła­wiu), ad­iunkt w In­sty­tu­cie Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Afry­ka­ni­stycz­ne­go. Od 2009 r. kie­ru­je wro­cław­skim ośrod­kiem Ru­chu So­li­dar­no­ści z Ubo­gi­mi Trze­ciego Świa­ta „Ma­itri” (www.ma­itri.pl). Je­go do­ro­bek obej­mu­je po­nad 20 ar­ty­ku­łów na­uko­wych. Pu­bli­ku­je po­nad­to w dwu­mie­sięcz­ni­ku „My a Trze­ci Świat”. W Afry­ce był czte­ro­krot­nie, od­wie­dza­jąc ta­kie kra­je, jak: Li­bia, Tu­ne­zja, Ka­me­run, Zam­bia i Zim­ba­bwe.

 

źródło opisu: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010

źródło okładki: http://www.cedewu.pl/sklep/integracja-afrykanska-u...»

pokaż więcej

Brak materiałów.
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Dodaj dyskusję
Dyskusje o książce
    Obecnie jeszcze nie ma dyskusji powiązanych z tą książką.
Sortuj opinie wg
Opinie czytelników (0)
 Pokaż tylko oceny z treścią
Brak opinii. Napisz pierwszą opinię!
Przeczytaj także

Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading
Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
Cytaty z książki
Inne książki autora
więcej książek tego autora
zgłoś błąd zgłoś błąd